گل دوم ایران به هنگ کنگ توسط انصاری فرد را مشاهده کنید.